سینما

مبارزه برای زندگی در چنگال سنت

ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻓﻴﻠﻢ

ﻧﺎم ﻓﻴﻠﻢ: ﺣﻮا ﻣﺮﻳﻢ،ﻋﺎﻳﺸﻪ

ﻛﺎرﮔﺮدان:ﺻﺤﺮا ﻛﺮﻳﻤﻰ

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه: ﺻﺤﺮا ﻛﺮﻳﻤﻰ،ﺳﺎﻣﻰ ﺣﺴﻴﺐ ﻧﺒﻰزاده

ﺗﻬﻴﻪﻛﻨﻨﺪه: ﻛﺘﺎﻳﻮن ﺷﻬﺎﺑﻰ

ﻓﻴﻠﻢ«ﺣﻮا ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺎﻳﺸﻪ» ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺤﺮا ﻛﺮﻳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رواﻳﺘﮕﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻪ زن اﻓﻐﺎن از ﺳﻪ ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ درﮔﻴﺮ ﻓﻀﺎى ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻛﺮدن اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ در ٢٤ ﺷﻬﺮﻳﻮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻛﺮان ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﺟﻬﺎت زﻳﺎدى را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در ﺑﺨﺶ اﻓﻖﻫﺎى ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﻴﻠﻢ وﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺘﻰ رﻗﺎﺑﺘﻰ دارد، ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از ﺳﻮى ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن روﺑﻪرو ﺷﺪ. «ﺣﻮا ﻣﺮﻳﻢ ، ﻋﺎﻳﺸﻪ» ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻧﻮد و دوﻣﻴﻦ دوره ﺟﻮاﻳﺰ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ اﺳﻜﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

ﺻﺤﺮا ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ٣١ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل٦٤ در اﻳﺮان اﺳﺖ. او ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﺧﻮد را در اﻳﺮان ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﺮاى اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺳﻠﻮاﻛﻰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاى ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد و در رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ و ﻓﻴﻠﻢﺳﺎزى ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرك دﻛﺘﺮى از داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻠﻮاﻛﻰ ﺷﺪ. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﻛﺮﻳﻤﻰ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ در ١٤ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺑﺎ ﺑﺎزى در ﻓﻴﻠﻢ«دﺧﺘﺮان ﺧﻮرﺷﻴﺪ» رﻗﻢ ﺧﻮرد. ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزى در ﻓﻴﻠﻢ«ﺧﻮاب ﺳﻔﻴﺪ» ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻰ ﺣﻤﻴﺪ ﺟﺒﻠﻰ دوﺑﺎره در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﻨﺰ دورﺑﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از او ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﺗﺎ و داﺳﺘﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.«زﻧﺎن ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن راﻧﻨﺪﮔﻰ» و «ﻧﺴﻴﻤﻪ،ﺧﺎﻃﺮات روزاﻧﻪ دﺧﺘﺮى ﻣﻬﺎﺟﺮ» از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻛﺮﻳﻤﻰ اﺳﺖ. آﺛﺎر ﺻﺤﺮا در ﺑﻴﺶ از ﺻﺪو ﭘﻨﺠﺎه ﻓﺴﺘﻴﻮال ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻮاﻳﺰ متعدد ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻓﻴﻠﻢ «ﺣﻮا ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺎﻳﺸﻪ» ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻠﻨﺪ اوﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،او ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺳﻰ رﻳﺎﺳﺖ اﻓﻐﺎن ﻓﻴﻠﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ رﻳﺎﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﺮﺳﻰ ﺷﻮد.

«ﺣﻮا ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺎﻳﺸﻪ» ﻧﺎم ﺳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻠﻰ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ. ﻓﻴﻠﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻪ زن اﻓﻐﺎن از ﺳﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﻨﺖﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ،ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﻨﺶ اﺻﻠﻰ اﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎى ﻓﻴﻠﻢ اﺳﺖ. ﻛﺎرﮔﺮدان ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﻓﻴﻠﻢاش را از ﺳﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺘﻔﺎوت دﺳﺘﭽﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه اجتماعی آنان دامن می زند. هدف اصلی این فیلم به چالش کشیدن کلیشه های رایج در مورد افغانستان است. این فیلم حکایت گر زندگی متفاوت سه زن در یک روز واحد است که یکی حتی اجازه تنهایی رفتن به مطب پزشک را ندارد و دیگری در برابر خیانت همسر قرار گرفته و در نهایت زن سوم، در حال فریب دادن مردی است که قرار است به زودی با او ازدواج کند. پسری که از نسل جدید مردان افغانستان نمایندگی می کند. کارگردان در فیلم در تلاش است که از مبالغه گویی بپرهیزد. همچنین، شخصیت های زن این داستان روایت گر بخشی از جامعه افغانستان هستند که قابل تعمیم به همه افراد جامعه نیستند. چنانکه تحلیل گران باور دارند که تمام مردهای یک جامعه بد نیستند همانگونه که تمام زن های افغان مطلق خوب نیستند. امری که کارگردان آن را به خوبی نشان می دهدکه عایشه چگونه می تواند نقش بازی کند و بعد به راحتی در دام سنت های جامعه می افتد. هدف اصلی فیلم، شکستاندن تابوهای جامعه و به نمایش گذاشتن زندگی زنانی است که چگونه سرنوشت شان متأثر از سنت ها، باورها و فضای مرد سالارانه جامعه است. داستان قصد دارد به حکایت ناگفته های زنانه ای بپردازد که در حال جنگی پنهان با ارزش های رایج جامعه هستند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا